Các Phép Toán Trong Tiếng Anh

Trong chương này bản thân sẽ trình bày cách đọc với viết bốn phép toán cơ phiên bản trong giờ Anh. Đó là những phép toán cộng, trừ, nhân, chia. Thuộc CNTA khám phá Cộng trừ nhân chia tiếng Anhcác phép tính trong giờ đồng hồ anh là gì nhé!

Cách cộng trừ nhân chia bằng tiếng anh nhanh nhất

Các phép tính trong giờ anh là gì?

addition < ə’diʃən > : phép cộng subtraction < səb’ trækʃən > : phép trừ multiplication < mʌltiplication > : phép nhân division < də’ viʒən > : phép chia multiplication table < mʌltiplication teibəl > : bảng cửu chương add < æd > : cộng, thêm vào subtract < səb’ trækt > : trừ, sút đi divide < də’ vaid > : chia plus < plʌs > : cộng, thêm vào minus < ‘mainəs > : trừ, bớt đi

Cộng trừ nhân phân chia tiếng Anh là gì?

Phép cộng trong giờ Anh là gì?

Phép cộng trong giờ đồng hồ Anh là Addition: < ə’diʃən >.

Bạn đang xem: Các phép toán trong tiếng anh

Với phép cộng:

Để màn biểu diễn cho dấu cùng (+), chúng ta có thể sử dụng and, make hoặc plus. Để biểu diễn kết quả, chúng ta có thể sử dụng động từ to be hoặc equal

Dưới đó là các cách nói không giống nhau cho bài toán 7 + 4 = 11:

– Seven & four is eleven. – Seven & four’s eleven. – Seven & four are eleven. – Seven and four makes eleven. – Seven plus four equals eleven. (Đây là cách diễn đạt theo ngôn từ Toán học).

*
Phép cộng (Addition) trong giờ Anh

Phép trừ trong tiếng Anh là gì?

Phép trừ trong giờ đồng hồ Anh là Subtraction: < səb’ trækʃən >.

Với phép trừ:

Để màn trình diễn cho dấu trừ (-), chúng ta có thể sử dụng minus. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng giới từ from với phương pháp nói ngược lại. Để màn biểu diễn kết quả, bạn có thể sử dụng rượu cồn từ to be hoặc equal

Dưới đấy là các cách nói khác nhau cho bài toán 11 – 7 = 4:

– Seven from eleven is four. Eleven minus seven equals four. (Đây là cách biểu đạt theo ngôn từ Toán học)

Phép nhân trong giờ Anh là gì?

Phép nhân trong giờ đồng hồ Anh là Multiplication: < mʌltiplication >.

Xem thêm:

Với phép nhân:

Để màn trình diễn cho dấu nhân (x), bạn có thể sử dụng multiplied by hoặc times. Hoặc bạn có thể nói nhị số nhân liên tục nhau, trong các số ấy số nhân trang bị hai biểu diễn ở dạng số nhiều. Để màn biểu diễn kết quả, chúng ta cũng có thể sử dụng đụng từ to be hoặc equal

Dưới đấy là các bí quyết nói không giống nhau cho câu hỏi 5 x 6 = 30:

– Five sixes are thirty. – Five times six is/equals thirty. – Five multiplied by six equals thirty. (Đây là cách diễn đạt theo ngôn từ Toán học)

Phép phân tách trong tiếng Anh là gì?

Phép chia trong tiếng Anh là Division: < də’ viʒən >.

Với phép chia:

Để biểu diễn cho dấu phân tách (÷), chúng ta cũng có thể sử dụng divided by. Hoặc bạn có thể sử dụng into theo phong cách nói ngược lại như vào phép trừ. Để biểu diễn kết quả, chúng ta cũng có thể sử dụng đụng từ lớn be, equal hoặc áp dụng go.

Dưới đó là các bí quyết nói khác biệt cho bài xích toán 20 ÷ 5 = 4:

– Five into twenty goes four (times) – Twenty divided by five is/equals four. (Đây là cách mô tả theo ngôn từ Toán học)

Ghi chú: Nếu việc có những số hạng hoặc kết quả là những số thập phân hoặc dạng phân số, bạn tham khảo cách gọi viết những số trong những chương trước.

Ví dụ việc với 5 ÷ 2 = 2.5 thì chúng ta cũng có thể nói:

Five divided by five is/equals two point five.

Các dấu cùng trừ nhân chia trong giờ anh

+ Dấu cộng Plus /plʌs/  Dấu trừ Minus /ˈmaɪ.nəs/ ± Dấu cùng hoặc trừ Plus /plʌs/ or minus /ˈmaɪ.nəs/ x Dấu nhân is multiplied by /ɪz/ /ˈmʌl.tɪ.plaɪ/ /baɪ/ ÷ Dấu chia is divided by /ɪz/ /dɪˈvaɪd/ /baɪ/

Các vết khác trong giờ đồng hồ anh

STT  Ký Hiệu Tên Dấu Tiếng Anh Phiên Âm
1  .   Dấu Chấm  Dot  /dɒt/
2 .  Dấu chấm cuối câu  Period  /ˈpɪə.ri.əd/
3 ,  Dấu phẩy  Comma  /ˈkɒm.ə/
4  Dấu nhì chấm  Colon  /ˈkəʊ.lɒn/
5 ;  Dấu chấm phẩy  Semicolon  /ˌsem.iˈkəʊ.lɒn/
6  Dấu 3 chấm  Ellipsis  /iˈlɪp.sɪs/
7  Dấu chấm cảm  Exclamation mark  /ek.skləˈmeɪ.ʃən ˌmɑːk/
8 ?  Dấu hỏi  Question mark  /ˈkwes.tʃən ˌmɑːk/
9  Dấu gạch ốp ngang dài  Dash  /dæʃ/
10  Dấu gạch men ngang ngắn  Hyphen  /ˈhaɪ.fən/
11 ( )  Dấu ngoặc  Parenthesis (hoặc ‘brackets’)  /pəˈren.θə.sɪs/ or /ˈbræk.ɪt/
12 < >  Dấu ngoặc vuông  Square brackets  /ˈskweə ˌbræk.ɪts/
13  Dấu phẩy phía trên bên phải  Apostrophe  /əˈpɒs.trə.fi/
14 ‘ ‘  Dấu trích dẫn đơn  Single quotation mark  /ˈsɪŋ.ɡəl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/
15 ” ”   Dấu trích dẫn kép  Double quotation marks  /ˈdʌb.əl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/
16 &  Dấu và  Ampersand  /ˈæm.pə.sænd/
17  Dấu mũi tên  Arrow  /ˈær.əʊ/
18 +  Dấu cộng  Plus  /plʌs/
19  Dấu trừ  Minus  /ˈmaɪ.nəs/
20 ±  Dấu cùng hoặc trừ  Plus or minus  /plʌs/ or /ˈmaɪ.nəs/
21 x  Dấu nhân  is multiplied by  /ɪz/ /ˈmʌl.tɪ.plaɪ/ /baɪ/
22 ÷  Dấu chia  is divided by  /ɪz/ /dɪˈvaɪd/ /baɪ/
23 =  Dấu bằng  is equal to  /ɪz/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/
24  Dấu ko bằng  is not equal to  /ɪz/ /nɒt/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/
25  Dấu Trùng  is equivalent to  /ɪz/ /ɪˈkwɪv.əl.ənt/ /tuː/
26 /ɪz/ /les/ /ðæn/
27  Dấu nhỏ hơn hoặc bằng  is less than or equal to  /ɪz/ /les/ /ðæn/ or /ˈiː.kwəl/ /tuː/
28  Dấu lơn hơn hoặc bằng  is more than or equal to  /ɪz/ /mɔːr/ /ðæn/ or /ˈiː.kwəl/ /tuː/
29 %  Phần trăm  Percent  /pəˈsent/
30  Vô cực  Infinity  /ɪnˈfɪn.ə.ti/
31 °  Độ  Degree  /dɪˈɡriː/
32 °C  Độ C  Degree(s) Celsius /dɪˈɡriː/ /ˈsel.si.əs/
33  Biểu tượng phút  Minute  /ˈmɪn.ɪt/
34  Biểu tượng giây  Second  /ˈsek.ənd/
35 #  Biểu tượng số  Number  /ˈnʌm.bər/
36